add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškeré vztahy, do nichž vstupuje společnost EST Elektro-System-Technik, s.r.o., IČO: 416 03 451, se sídlem Pod Pekárnami 338/12, 190 00 Praha 9 (dále jen „prodávající“ či „společnost“) při uzavírání právních vztahů s jinou osobou (dále jen „kupující“ či „zákazník“).

2. Kupujícím (či zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.

3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

5. VOP se aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy se společností, na každou nabídku společnosti a na každou objednávku zákazníka, kterou společnost přijme, není-li výslovně ujednáno mezi společností a zákazníkem jinak.

6. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a zákazníkem.

7. Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace či odmítnutí společností. Společnost může dodatečně objednávku zákazníka omezit či zrušit vzhledem k možnostem společnosti. Zákazník je oprávněn změnu objednávky či nabídky provést do okamžiku, než společnost začala plnit svůj závazek vůči zákazníkovi. V případě, kdy se objednávka týká zboží na skladě společnosti, lze její změnu provést kdykoliv do okamžiku převzetí zboží zákazníkem se souhlasem společnosti.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Náklady na prostředky komunikace se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického kontaktu dle podmínek poskytovatele těchto služeb kupujícímu, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky na distanční komunikaci)

2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.

3. Kupující neuzavírá prostřednictvím dálkového přístupu smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, nebo které jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

4. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

5. Spotřebitel musí odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla prodávajícího. K odstoupení může využít formulář uveřejněný na internetových stránkách prodávajícího.

6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

7. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát  oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

III. Způsob dodání

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

4. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc
a. kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
b. Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

5. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

7. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

8. Místem předání objednaného zboží je provozovna prodávajícího, uvedená v kupní smlouvě, není-li výslovně dohodnuto jinak. Kupující provede odběr zboží na základě výzvy prodávajícího. V případě jiného místa dodání, se kterým prodávající souhlasil, dodá prodávající zboží na takto dohodnuté místo. V takovém případě k dodání zboží prodávající využije služeb třetího subjektu dle volby kupujícího.

9. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze kupující osobně nebo osoba oprávněná dle právních předpisů za kupujícího jednat, popř. zástupce kupujícího na základě plné moci. Kupující, resp. oprávněné osoby za kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit, zároveň jsou tyto osoby povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, aj.). Povinnost prokázat se dle předchozí věty neplatí, pokud oprávnění osob přebírajících za kupujícího vyplývá z jejich pracovního zařazení či se z takového zařazení na existenci takového oprávnění k přebírání zboží dá, vzhledem k praktikám běžným v obchodním styku či vzhledem k praxi zaběhnuvší se mezi stranami, usuzovat.

10. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje den, kdy si kupující vyzvedl zboží v provozovně prodávajícího. Ustanovení odst. 4 tohoto článku tím není dotčeno.

11. V případě prodlení s dodáním zboží způsobeném přepravcem (nebo třetí osobou) ponese prodávající odpovědnost za prodlení pouze tehdy, prokáže-li se prodávajícímu hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však prodávající neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci, zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

12. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, nebo účtovat kupujícímu kromě ceny zboží i poplatek za úschovu zboží ve výši 1% z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.

13. Společnost a zákazník se dohodli, že částečné dodávky zboží jsou přípustné, pokud to bude výslovně písemně ujednáno ve smlouvě. V případě částečného plnění smlouvy prodlení na straně prodávajícího neopravňuje kupujícího odstoupit od smluvního vztahu.

 

IV. Platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době přijetí objednávky kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající daňový doklad – fakturu. Ceníky prodávajícího pro fakturaci mohou být měněny bez předběžného oznámení, aktuální ceník společnosti je každému zákazníkovi kdykoliv k dispozici na provozovně společnosti nebo webových stránkách společnosti www.est-praha.cz.

2. Podkladem pro zaplacení dodaného zboží je faktura. Faktura – daňový doklad bude vystavena prodávajícím v souladu s právními předpisy a bude obsahovat zejména tyto skutečnosti: číslo faktury, název, sídlo a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den uskutečnitelného zdanitelného plnění, den vystavení faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celkovou fakturovanou částku a náležitosti daně z přidané hodnoty. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce. Kupující není při zachování totožných informacích z objednávky na faktuře, co do ceny, množství a kvality, oprávněn zboží odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.
3. Kupní cena za objednané zboží je splatná před jeho dodáním v hotovosti nebo bankovním převodem v den splatnosti faktury, pokud nebylo dohodnuto jinak. Jiný způsob platby nemá za následek změnu ani novaci platebních podmínek prodávajícího. Platby v hotovosti nezakládají právo k žádné srážce či slevě. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v sídle nebo provozovně prodávajícího.
4. Není-li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na přepravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Platný ceník prodávajícího či dohoda prodávajícího a kupujícího mohou určit odchylné podmínky.

5. Jestliže je, s výjimkou ustanovení výše uvedených a vzhledem k poskytnutým zárukám, zboží prodávajícího placeno ve splátkách, pak nezaplacení i jediné dohodnuté splátky má za následek automatickou ztrátu výhody splátek
a kupující je povinen okamžitě uhradit zbývající část kupní ceny v plné výši. Mimo to si prodávající vyhrazuje právo pozastavit placení vlastních závazků, které má vůči kupujícímu, až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek. Zároveň je prodávající oprávněn dodávat zboží kupujícímu pouze na základě plateb v hotovosti. Tím není dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to na výzvu prodávajícího. Zákonný úrok z prodlení není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.

6. Při odeslání zboží prodávajícím nastanou účinky odevzdání zboží kupujícímu vždy předáním zboží přepravci.

7. Případné slevy jsou poskytnuty kupujícímu pouze v případě, že všechny splatné pohledávky vůči prodávajícímu jsou ze strany kupujícího uspokojeny. Na poskytnutí slevy neexistuje právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí slevy je v zcela v kompetenci prodávajícího a závisí zcela na jeho uvážení.

 

V. Přechod vlastnictví, výhrada vlastnického práva

1. Až do úplného uhrazení kupní ceny zboží (včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut) dodaného prodávajícím kupujícímu zůstává toto zboží v majetku společností. Kupující tedy nabývá vlastnické právo až úplným uhrazením kupní ceny.

2. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

3. Kupujícímu je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat, a to buď úplně, nebo částečně, značky a čísla vyznačená na zboží prodávajícího, a dále prodávat zboží, které by bylo poškozeno nebo zkresleno.

 

VI. Převzetí zboží, přechod rizika

1. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluvené době a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody z opožděného převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou nebo, a to dle svého vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu u třetí osoby.

2. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

4. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

VII. Kvalita zboží

1. Pokud není sjednána žádná jakost dodávaného zboží, prodávající dodá kupujícímu zboží v jakosti vhodné pro účel obvyklý.

 

VIII. Záruční doba

1. Práva z vadného plnění i jejich uplatnění u prodávajícího se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ledaže se v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovuje jinak.  1. Práva z vadného plnění i jejich uplatnění u prodávajícího se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ledaže se v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovuje jinak.  

2. Práva z vadného plnění kupujícího - podnikatele, jakož i jejich uplatnění vůči prodávajícímu, se řídí dle českých právních předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy a to potud, pokud právo z vadného plnění obecně ve vztahu mezi podnikateli navzájem výslovně stanovuje.

3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě jednoho roku od převzetí zboží, ledaže obecně závazný právní předpis kogentně stanoví lhůtu delší.

4. Pro posouzení jakosti věci dodané prodávajícím je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží. Tato odpovědnost nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí společnost plnila svůj závazek.

5. Záruka za jakost může být mezi kupujícím a prodávajícím sjednána smluvně, případně ji může prodávající převzít prohlášením v záručním listu.

6. Právo z vadného plnění či ze záruky za jakost musí být u prodávajícího uplatněno bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

7. Předmět reklamace je vždy prošetřen výrobcem. V případě uznání včasné reklamace výrobcem je výrobek bezplatně nahrazen novým. Neuzná-li výrobce reklamaci z důvodu cizího zavinění nebo je-li výrobek funkční, kupující hradí náklady spojené se zasláním výrobku na přezkoušení/posouzení dodavatelem. Lhůta na přezkoušení dodavatelem není pevně daná a je závislá na možnostech výrobce. Podrobnosti reklamačního řízení upravuje reklamační řád, který je uveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

8. Kupující bere na vědomí, že při uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího, nemá právo na náhradu škody, která z vady vznikla v souvislosti s reklamací zboží (náhrada cestovních výdajů, ztráty na výdělku, škody samotné, vč. opakované de/montáže, ušlého zisku, náklady právního zastoupení atd.).

9. Je-li kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění, musí tak učinit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady písemným oznámením.

 

IX. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody.

2. Za případ vyšší moci, která vede ke zničení nebo poškození zboží
ve smyslu těchto VOP, se pokládá živelná pohroma (např. voda, krupobití, mráz, oheň, válka, občanské nepokoje) za předpokladu, že prodávající nemohl takovému zničení nebo poškození zboží zabránit ani při maximálním úsilí a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození zboží nedošlo v důsledku nedbalosti ze strany prodávajícího.

3. Vandalismus a stávka není případem vyšší moci.

 

X. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

2. Spotřebitel musí odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla prodávajícího. K odstoupení může využít formulář uveřejněný na internetových stránkách prodávajícího.

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

4. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

XI. Podmínky vrácení zboží

1. Na zpětný odběr zboží není právní nárok. Prodávajícímu lze vrátit zboží, které bylo prokazatelně zakoupeno v jeho provozovně, dále nesmí být zboží starší 90 dnů a nesmí být vadné. Zároveň kupující nesměl zboží žádným způsobem používat. Tímto ustanovením není dotčeno právo odstoupit od smlouvy dle čl. X VOP.

2. Za doklad prokazující původ a datum nákupu je kopie faktury či dodacího listu. U kabelových bubnů je nutné uvést identifikační číslo.

3. Možnost vrácení zboží musí být dopředu projednáno a odsouhlaseno odpovědným pracovníkem prodávajícího.

4. Poplatek za vrácení zboží činí 25% z ceny uvedené na faktuře za předmětné zboží, není-li dohodnuto s prodávajícím jinak. Zboží vyrobené na zakázku nebo objednané speciálně pro kupujícího nelze vrátit. U kabelových bubnů je možno vrátit pouze originální balení 100, 500 nebo 1000 m.

5. Vrácené zboží musí být nepoškozené a v originálním balení.

6. Pokud vrácené zboží nesplňuje podmínky stanovené v tomto bodě, bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

7. Finanční vyrovnání za vrácené zboží se uskuteční dobropisem.

8. Spolu se zasláním vráceného zboží a všech výše zmíněných dokladů musí kupující podat žádost o vrácení zboží, která je dostupná na internetových stránkách společnosti či v provozovnách společnosti.

 

XII. Informace o zpracování osobních údajů

1. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků jsou dostupné v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

 

XIII. Zvláštní ustanovení

1. Zákazník může od každého smluvního vztahu se společností odstoupit poskytnutím odstupného ve výši 25% z celkové dohodnuté ceny zboží bez DPH a za předpokladu, že s odstoupením společnost souhlasí.

2. Kupující prohlašuje, že bude předem společnosti informovat o změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak změny zápisu v obchodním rejstříku, změny v živnostenském rejstříku, vstup do úpadku či hrozícího úpadku, rozhodnutí o likvidaci anebo nařízení exekuce).

3. Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě, a pokud ji není, tak na adresu sídla či místa podnikání/bydliště uveřejněné v příslušných rejstřících v době odeslání zásilky. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou 3 dnem po odeslání zásilky adresátovi.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu.

2. Všechny spory mezi smluvními stranami, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány Obvodního soudu pro Prahu 5.

3. Tyto podmínky (VOP) se stávají součástí všech smluv se společností jejich akceptací zákazníkem, za níž se považuje vedle podpisu zákazníka na VOP i uzavření kupní smlouvy, od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné. K účinnosti VOP postačí, potvrdí-li zákazník, že jsou mu známy, neboť je již obdržel v písemném vyhotovení. Spolu s těmito VOP jsou součástí jednotlivých smluv i platné ceníky společnosti platné vždy v době, ve které jsou ty či ony konkrétní smlouvy uzavírány.

4. Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly společností výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obchodních podmínek zákazníka, které se liší od obsahu VOP společnosti, jsou vůči ní neúčinné, není-li jiné písemné dohody. V případě, že kolizi ujednání řeší obchodní podmínky zákazníka stejně či podobně, mají přednost VOP společnosti.

5. Jakákoliv změna VOP společností je možná, pokud zákazník nebude mít k novému znění VOP vypracovaných společností žádných připomínek do pěti pracovních dnů od jejich oznámení stálému zákazníkovi při jeho nejbližším nákupu, anebo oznámení zákazníkovi v provozovnách společnosti či na webových stránkách společnosti www.est-praha.cz); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované VOP. Bude-li mít zákazník v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových VOP, jež nebyly zákazníkem rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu zákazníka, aby pro změnu VOP vypověděl dlouhodobý smluvní vztah se společností ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena.

6. Pokud VOP stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi společností a zákazníkem, má přednost ustanovení ve smlouvě.

7. Ujednává se, že na pohledávky za zákazníkem může společnost jednostranně započíst svoje závazky. Zákazník může postoupit svoje pohledávky za společností po jejím předchozím písemném souhlasu.

8. Zákazník prodlužuje promlčecí dobu práv společnosti ze závazkového vztahu se společností na dobu deseti let od doby, kdy promlčecí doba začne běžet poprvé

9. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

10. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

11. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku. Jednotlivá ujednání jsou pro účely výkladu a posouzení platnosti a účinnosti od sebe oddělitelná.

12. Tyto všeobecné podmínky platí od 28. 3. 2016.


EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz